Váha čmelákova těla vzhledem k nosnosti jeho křídel mu činí nemožným, aby létal. On to ale neví, a tak létá.

O škole

Pro jaké žáky existuje naše škola?
V naší škole si plní desetiletou povinnou školní docházku žáci s mentálním postižením (včetně velmi těžkých mentálních postižení) i s kombinovanými vadami – s tělesným či smyslovým postižením, s vadami řeči, autismem, epilepsií, apod.
Naše škola je určena pro žáky vyžadující individuální a odborný přístup speciálních pedagogů. Každoročně se u nás vzdělává okolo 56 žáků. Za reálný a funkční považujeme počet čtyř až šesti žáků v jedné třídě.

Kde všude se nachází třídy naší školy?
Naše škola není velkou školou (čítá 9 tříd), a přesto při její prohlídce navštívíte tři budovy a projdete okruh 53 km.
Hlavní, krásně žlutá budova se nachází v areálu Centra 83 ve Václavkově ulici v Mladé Boleslavi. Tři třídy se nachází v budově DDM v Purkyňově ulici. Do další třídy se už projedete dál. Nachází se v obci Lipník v budově Obecního úřadu.

Jaké cíle si klademe?
Naším prvořadým cílem jsou spokojení žáci a maximální využití jejich potenciálu. Chceme je naučit takovým vědomostem, dovednostem a návykům, které jim umožní realizovat se v běžném životě. Dopřát jim ten blažený pocit potřebnosti pro své okolí. Snažíme se také naučit žáky adekvátnímu chování v různých situacích, orientaci v okolním prostředí a co nejvyšší míře samostatnosti.
U žáků s těžkým mentálním postižením nebo s kombinovanými vadami se soustředíme na rozvoj komunikačních schopností, hybnosti, sebeobsluhy, zvládání změn prostředí, setkávání se s novými lidmi atd. Každopádně toho není málo.

Jaké činnosti nabízíme našim žákům?
Možná překvapivě, ale podle našich zkušeností jednoznačně řadíme na první místo komunikaci. Naše mluvící žáky vedeme k diskuzím, ke komunikaci odpovídající různým situacím, nabízíme nápravu cadné výslovnosti hlásek pod odborným vedením klinického logopeda. Žáky s omezenými schopnostmi verbálníkomunikace (tzv. nemluvící či málomluvné) učíme alternativní a augmentativní komunikaci.
Mluvenou řeč doplňujeme znakováním (tzv. znak do řeči nebo znakový jazyk) a vizualizací zástupnými předměty, piktogramy, fotografiemi a obrázky. Mají-li k tomu žáci předpoklady, denně je trápíme učením základního trivia – čtením, psaním, počítáním. Náš Školní vzdělávací plán (ŠVP) „Škola pro život II“ podrobně rozpracováváme každému žákovi „na tělo“ v rámci Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
Již v období přípravy na čtení vybíráme pro žáky vhodnou metodu nácviku čtecích dovedností – analyticko-syntetickou metodu, globální metodu nebo genetickou meodu. Při problémech s grafomotorikou nabízíme žákům jednodušší hůlkové písmo nebo nácvik psaní na počítači. Při větších potížích s analýzou a pamětí učíme žáky používat alespoň sociální čtení (slova se vyskytují současně s obrázkem). Škola je vybavena softwary pro tuto metodu a využívá je pro tvorbu pracovních listů, včetně zápisu textů a říkanek. Metodu strukturovaného čtení, vizualizaci denního režimu apod. nepoužíváme jen pro výuku žáků s autismem. Osvědčila se nám i pro žáky s těžším mentálním a smyslovým postižením. Vzdělávání žáků v autistických třídách je v souladu s doporučeními Speciálně pedagogického centra při NAUTIS.
Ve třídách se každodenně využívají rehabilitační a stimulační metody – cvičení na rehabilitačním míči, míčkování, baby masáže a aromaterapie, polohování, vertikalizace, prvky bazální stimulace – stimulace somatické, akustické, vibrační, taktilně haptické, prvky metody orofaciální stumulace, podpůrná metoda snoezelen, Strassmeierova metoda pro nácvik jednotlivýchaktivit rozvoje žáka apod. Nejsou nám cizí ani metody muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie.
Další možnosti nám pak nabízí úzká spolupráce s Centrem 83, poskytovatelem sociálních služeb a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením.

Kdo zajišťuje výuku žáků?
Ve třídách souběžně působí dva až tři pedagogové - vysokoškolsky vzdělaná třídní učitelka (speciální pedagog) a dvě asistentky pedagoga.